...
Φόρτωση Εκδηλώσεις
Αυτή η εκδήλωση έχει τελειώσει.
  • Θεωρία και πρακτική σε μοντέλα
  • Κόστος συμμετοχής 250 € ΔΩΡΟ 100 ΝΑΡΘΗΚΕΣ ΚΑΙ 1 ΚΟΛΛΑ B/S
  • Ημερομηνία & ώρα  σεμιναρίου Κυριακή 28 Νοεμβρίου 2021 στις 10:30 πμ – 15:00 μμ 
  • Παρέχεται πιστοποίηση – βεβαίωση σπουδών 

 

ΔΩΡΟ 100 ΝΑΡΘΗΚΕΣ & 1 ΚΟΛΛΑ B/S

Go to Top
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.